Bfor.cn
潇笑不是潇潇
http://xiaoxiao.bfor.cnRSS ﹥Favorite
 
Daily News
 
世博,是需要体力的。 
Posted by:2010-10-17 10:05

  世博,还没去时间去逛逛 ,最近都挺忙,又怕肉搏~

   不过都快结束了,总要去瞅瞅。。

   时间挑的真不好, 昨天是入园人数最多的一天。。1百多万人 .......

  

    一号口 进去,走到江边可以看到对岸那个蛋..

 

   http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040471.jpg

 

 真的很大,不信上去走一圈就知道了 。。

 

  等轮渡过江 , 等了大约一个小时,左顾右盼~~

 

  http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/1.jpg

 

 

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040517.jpg

 

 

传说只的A片区 。。 

 

棒子馆

 

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040518.jpg

 漂亮的国棋国案

  http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040559.jpg

 

真的很大,可是很难排队。。没关系,反正你不拆

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P10405552.jpg

 

不知道谁家小故娘摆造型

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040563.jpg

 

 

不知道谁家GG摆造型

 

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040565.jpg

 

 

台湾馆. 

 

  好吧,你去台湾,我去台湾馆.

 

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040682.jpg

 

 不知道叫什么 大漏斗。。

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040753.jpg

 

 我也会换肤

 

http://img.bfor.cn/xiaoxiao/2010_10_17/P1040763.jpg

views:11524 Comments:0
rage statistics
Comments
Submit Comment
Name:
password:(guest option)
Your Daily News URL(Select):
Title:
Comments
code:
 change

  
      
Smiles